lnwshop logo
กรุงเทพฯ- หาดใหญ่- ปีนัง - กรุงเทพฯ 2 วัน 1 คืน

กรุงเทพฯ- หาดใหญ่- ปีนัง - กรุงเทพฯ 2 วัน 1 คืน

ลงสินค้า: 30 ก.ย. 2559 แก้ไขล่าสุด: 30 ก.ย. 2559
13,900.00 บาท
จำนวน (2 วัน 1 คืน)
-
+
หมวดหมู่ ทัวร์เรือสำราญ
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ 2 วัน 1 คืน
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR LIBRA

 

กรุงเทพ- หาดใหญ่ -ปีนัง - กรุงเทพ 2 วัน 1 คืน

 

โปรแกรม Penang Cruise Holiday

 

สัมผัสการล่องเรือสำราญท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ

ท่องเที่ยวเกาะปีนัง ล่องเรือสำราญสู่น่านน้ำสากล

 ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญในราคาที่ท่านเอื้อมถึง

 

โปรแกรม                  :           กรุงเทพฯ- หาดใหญ่- ปีนัง - กรุงเทพฯ   2 วัน 1 คืน

จุดเด่นของทัวร์         :           ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60   รวมตั๋วเครื่องแล้ว เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ  รวมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย รถรับส่ง ภาษีท่าเรือ ค่า Gantuity  (ทิปบริการพนักงานเรือ) ค่ารถรับส่งนำชมสถานที่ท่องเที่ยว

จุดจอด                      :            เกาะปีนัง (มาเลเซีย)

โรงแรม                     :            พักบนเรือ 1  คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )

 

วันที่เดินทาง             :            เสาร์ – อาทิตย์

 

กำหนดวันเดินทาง

วันที่

ราคาเริ่มต้นที่

แบบไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง Deluxe

*LOW FARE PERIOD

START 23 SEP 16

12,900

13,900

14,900

*MID FARE PERIOD

25,26 NOV 2,3,9,10,16,17,23,30 DEC16

 

13,900

 

 

14,900

 

15,900

*PEAK FARE PERIOD

24,31DEC 16

28 JAN 17

 

14,900

 

15,900

 

16,900

         

 

 *** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***

ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทางหรือการถูกปฎิเสธการเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและมาเลเซีย ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

*** หนังสือเดินทางต่างด้าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการค่าวีซ่าและต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า 30 วัน***

 

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

1.   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน  แอร์เอเชีย

2.   ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.   ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.  รวมค่าภาษีท่าเรือ 500 บาทและ ค่า  Gantuity  (ทิปบริการพนักงานเรือ) 300 บาท

6.   ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

7.   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

8. สำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากหาดใหญ่ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 10-19 ท่าน คณะออกเดินทางแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ไทยเริ่มให้บริการที่หาดใหญ่

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.   ค่าท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2.   กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

3.   ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

4.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.   ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

 

7.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 .     ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ มาเลเซีย  ( 500 บาท) สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (350 บาท) 

     *** รวม 850 บาท ***

 

หมายเหตุ : สำคัญมาก

1.   ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

2.   เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้

3.   ราคารวมค่าห้องพัก , กิจกรรมสันทนการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละมื้อ)

4.   การแสดงรอบปกติทุกคืนที่  วันละ 2 รอบ

5.   ห้องอาหารที่ไม่รวมในค่าห้องพัก -              ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ   -   ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / -ห้อง Taipan ชั้น 11 ท้ายเรือ

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.   มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง

2.   ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

•     ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

•     ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี

•     ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

•     ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

 

Tags


ทาง promotion-tour มุ้งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราที่มาใช้บริการเราจึงพัฒนาเเละนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับลูก เราจึงมีช่องทางในการทำธุรกรรมการเงินหลายช่องทางเพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าเเละpromotion-tour เหมือนดั่งบริการให้กับลูกค้าที่บ้านท่านเอง  

ลูกค้าสามารเลือกช่องทางการในการชำระเงินตามที่ท่านสะดวกดังนี่ 
ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะซีนทาวน์ อิน ทาวน์ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาซีคอนสเเควร์ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านทัวร์เรือสำราญ BY promotion-tour.com
ทัวร์เรือสำราญ BY promotion-tour.com
Promotion Tour is Travel Agent & Land Operator ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพด้วยประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยว เเละ เเลนด์โอเปเรเตอร์ในเส้นทางยุโรป ได้รับการอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/02253 และหมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่ 3770400148682 โดยทางบริษัทฯได้มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดเเละพร้อมให้บริการ รวมทั้งให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเเละต่างประเทศ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การจัดอบรมสัมมนา ดูงานบริษัท ตลอดจนการบริการจองตั๋วเครื่องบิน (เราเป็นตัวเเทนสายการบิน Lion Air ) รถไฟในประเทศยุโรปรวมถึง Swiss Pass และโรงแรมที่พักทั่วโลก ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ Land Operator เเเละ Travel Agency โดยเน้นทัวร์คุณภาพ ราคาตอบสนองลูกค้าให้เข้ายุกต์เศรษฐกิจในปัจุบัน เเต่ยังคุณภาพเเละบริการ เเเพ็คเกจทัวร์เเละโปรเเกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ มีหลายเส้นทาง ทั้งในประเทศ เเละ ต่างประเทศ อาทิ ยุโรป เอเชีย (เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกงมาเก๊า ใต้หวัน จีน สิงค์โปร์ ) อเมริกา อินเดีย บริการตั้งเเต่จองที่พักโรงแรม พร้อมรถรับ – ส่ง ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ รองรับการบริการครบวงจร พร้อมทั้งบริการออกเเบบโปรเเกรมให้กับลูกค้าที่สนใจท่องเที่ยวเเบบส่วนตัว รับตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมทั้งยังมีเเพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่นมาเสนอราคาดีดี ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี ทางเราสามารถบริการให้ท่าน ดังนโยบาย ONE STOP SERVICE
เบอร์โทร : 0624244526
อีเมล : info.promotiontour@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก