lnwshop logo
EASY LIKE SPRING IN KOREA BY LJ MAY18

EASY LIKE SPRING IN KOREA BY LJ MAY18

ลงสินค้า: 13 มี.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด: 13 มี.ค. 2561
179,000.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ ทัวร์เกาหลี
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

PROGRAM
EASY LIKE SPRING IN KOREA BY LJ MAY18
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE – เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน - SEOULLO 7017
วันที่ 4 ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง - DUTY FREE –คลองชองเกชอน – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ 3 มิติ- ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
FLIGHTS
JIN AIR
DEPARTURE FLIGHT: LJ002 BKK-ICN (01.05 - 08.25)
ARRIVAL FLIGHT: LJ001 ICN-BKK (19.55 - 23.35)
PRICE
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 17,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,900
พักเดี่ยว 5,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,900
มัดจำ 5,000
คุณลูกค้าสามารถโปรเเกรมตามลิ้งด้านล้างนี้  (cellphone)

https://drive.google.com/file/d/17dtx5ILQkw0ChukCqe7o9SKNFGDX-u_r/view?usp=sharing
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ขอ้ ควรทราบ :
1.ในกรณีทผีู่เ้ ดนิ ทางไม่ผ่านการตรวจพจิ ารณาจากด่านตรวจคนเขา้ เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้ -ออกทัง้ ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต ้ อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ ออกเมือง หรือการถูกปฎเิ สธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้ ่ายต่างๆทัง้ สนิ้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแลว้
2.การเดนิ ทางอาจเปลยี่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ ใหท้ ราบล่วงหนา้ ทัง้ นี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิ ทางขณะนั้นแต่จะคานึงถงึ ความปลอดภัยในการเดนิ ทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
สา คัญ โดยไม่ทาใหม้ าตรฐานของการบรกิ ารลดนอ้ ยลง
3.ขอความร่วมมือในการลงรา้ นรัฐบาลตามโปรแกรมกา หนด เช่น รา้ นศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ, ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย์เครื่องสา อาง, Duty free ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใด แต่ขอความกรุณาตอ้ งลงใหค้ รบทุกรา้ น
4.ทัวร์นี้จัดใหเ้ ฉพาะลูกคา้ ทปี่ ระสงค์จะไปท่องเทยี่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใชตั้๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทยี่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะตอ้ งแจง้ ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผูจั้ดจะไดค้ ดิ ค่าบริการทเี่ หมาะสม)

** พาสปอรต์ ควรมอายุไม่ต่า กว่า 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง **

ราคาทัวร์นี้รวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดไปกลับพรอ้ มกรุ๊ป
 • นา้ หนกั กระเป๋ าไม่เกนิ 15 กโิ ลกรมั ต่อท่าน/หวิ้ ขนึ้ เครอื่ งได้ 12 กโิ ลกรมั
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 •  โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้ งละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
 •  บริการอาหารทุกมอื้ ตามรายการระบุ
 •  ค่าเขา้ ชมสถานทที่ ่องเทยี่ วต่างๆตามรายการระบุ
 •  ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พรอ้ มหัวหนา้ ทัวร์ชา นาญงานและมัคคุเทศก์ทอ้ งถนิ่ ตลอดการเดนิ ทาง
 •  ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดนิ ทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงอื่ นไขกรมธรรม์)
อัตรานไีม่รวม
 •  ค่าทิปไกด ์ และคนขบั รถ ประมาณ 35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ
 •  ค่าใชจ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดนิ ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพมิ่ 7 % และ หัก ณ ทจี่ ่าย 3 %
 •  ค่าน้าหนักกระเป๋ าเกนิ 15 กโิ ลกรัม / ค่าวีซ่าสา หรับหนังสือเดนิ ทางต่างดา้ ว หรือชาวต่างชาติ
 • หมายเหตุ
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ที่จะเลื่อนการเดนิ ทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ ดนิ ทางไม่ถงึ 20 คนขนึ้ ไป
 •  ในกรณีทสี่ ายการบินประการปรับขนึ้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็น
 • จริง
 •  ตวั๋ เครอื่ งบนิ ทอี่ อกเป็นกรปุ๊ ไม่สามารถเลอื่ นวันเดนิ ทางหรือขอคืนเงินได ้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิ เหตุสุดวิสัย หรือ
 • เหตุการณ์ทอี่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถงึ ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดนิ ทาง
 • เป็นหลัก
 •  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สนิ หากเกดิ เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้ จากสายการบนิ การยกเลกิ เที่ยวบิน
 • การเมือง การประทว้ ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ สูญหายอัน
 • เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 •  กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ ชมไดเ้ นื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอี่ ยู่เหนือการควบคุม
 • ของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ไม่คืนค่าใชจ้ ่ายใดๆ ทัง้ สนิ้
 •  กรณีที่ท่านสละสทิ ธิ์ในการใชบ้ ริการใดๆ หรือไม่เขา้ ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดนิ ทาง
 • พรอ้ มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ไม่คืนค่าใชจ้ ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สนิ้
 •  กรณีทกี่ องตรวจคนเขา้ เมืองทัง้ ในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏเิ สธมิใหเ้ ดนิ ทางเขา้ -ออกตามประเทศทรี่ ะบุไว ้
 • เนื่องจากการครองครองสงิ่ ผิดกฎหมาย สงิ่ ของตอ้ งหา้ ม เอกสารเดนิ ทางไม่ถูกตอ้ ง หรือไม่ว่าดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 •  กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
 •  กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Tags


ทาง promotion-tour มุ้งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราที่มาใช้บริการเราจึงพัฒนาเเละนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับลูก เราจึงมีช่องทางในการทำธุรกรรมการเงินหลายช่องทางเพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าเเละpromotion-tour เหมือนดั่งบริการให้กับลูกค้าที่บ้านท่านเอง  

ลูกค้าสามารเลือกช่องทางการในการชำระเงินตามที่ท่านสะดวกดังนี่ 
ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะซีนทาวน์ อิน ทาวน์ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาซีคอนสเเควร์ ออมทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
 • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านทัวร์เรือสำราญ BY promotion-tour.com
ทัวร์เรือสำราญ BY promotion-tour.com
Promotion Tour is Travel Agent & Land Operator ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพด้วยประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยว เเละ เเลนด์โอเปเรเตอร์ในเส้นทางยุโรป ได้รับการอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/02253 และหมายเลขทะเบียนการค้าเลขที่ 3770400148682 โดยทางบริษัทฯได้มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุดเเละพร้อมให้บริการ รวมทั้งให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเเละต่างประเทศ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การจัดอบรมสัมมนา ดูงานบริษัท ตลอดจนการบริการจองตั๋วเครื่องบิน (เราเป็นตัวเเทนสายการบิน Lion Air ) รถไฟในประเทศยุโรปรวมถึง Swiss Pass และโรงแรมที่พักทั่วโลก ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ Land Operator เเเละ Travel Agency โดยเน้นทัวร์คุณภาพ ราคาตอบสนองลูกค้าให้เข้ายุกต์เศรษฐกิจในปัจุบัน เเต่ยังคุณภาพเเละบริการ เเเพ็คเกจทัวร์เเละโปรเเกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ มีหลายเส้นทาง ทั้งในประเทศ เเละ ต่างประเทศ อาทิ ยุโรป เอเชีย (เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกงมาเก๊า ใต้หวัน จีน สิงค์โปร์ ) อเมริกา อินเดีย บริการตั้งเเต่จองที่พักโรงแรม พร้อมรถรับ – ส่ง ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ รองรับการบริการครบวงจร พร้อมทั้งบริการออกเเบบโปรเเกรมให้กับลูกค้าที่สนใจท่องเที่ยวเเบบส่วนตัว รับตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมทั้งยังมีเเพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่นมาเสนอราคาดีดี ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี ทางเราสามารถบริการให้ท่าน ดังนโยบาย ONE STOP SERVICE
เบอร์โทร : 0624244526
อีเมล : info.promotiontour@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก